Kirjan verkkomateriaalit

Psyykkisten vaatimusten analyysi

Tässä materiaalissa tarkastellaan oman suoritusalan psyykkisten vaatimusten analysointia.

Tavoitteet

 • Tavoitteena on selvittää, minkälaisia psykologisia ominaisuuksia ja taitoja juuri omassa tilanteessa ja omalla alalla kannattaa harjoittaa.

Tutkijat Birrer ja Morgan (2010) analysoivat perusteellisesti urheilulajeja, joissa koko suorituksen ajan intensiteetti on hyvin korkea, kuten 800:n ja 1500:n metrin juoksu sekä intensiteetiltään vastaavat soudun ja uinnin matkat. Tutkimustensa pohjalta he löysivät kolme käsitteellistä tasoa, joita tulee analysoida oman urheilulajin psykologisten vaatimusten merkitysten ymmärtämiseksi.:

1) objektiiviset vaatimukset ”maailmanmestaruustason suoritukselle”

2) psykologiset taidot

3) psykologiset tekniikat

Lähde: Birrer, D. & Morgan, G. (2010). Psychological skills training as a way to enhance an athlete’s performance in high‐intensity sports. Skandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20(2).

Suoritusohjeet

 • Monissa urheilulajeissa ja aloilla on tehty tutkimusta tai epävirallisempaa työtä tyypillisten suoritusten psyykkisistä vaatimuksista.
 • Mahdollisesti jo olemassa olevia analyysejä kannattaa aktiivisesti etsiä.
 • Liukkonen (2016) on luetellut yksitoista tekijää, joita analysoimalla voi tarkastella oman alan tai lajin psykologisia vaatimuksia, sekä yhdeksän tekijää, jotka ovat tärkeitä kaikilla korkeaa psyykkistä suorituskykyä vaativilla aloilla.
 • Tutustu alla kyseisiin vaatimuksiin ja tekijöihin.
 • Mitkä psykologiset ominaisuudet, tekijät ja piirteet ovat merkittäviä omalla alallasi tai lajissasi menestymiseksi?

Alan tai lajin vaatimusten analyysi:

Liukkonen (2016) luettelee alla esitetyt osa-alueet, joita analysoimalla voidaan havaita merkittäviä oman alan asettamia psyykkisiä vaatimuksia. Tarkastele osa-alueita ja pohdi, miten ne ilmenevät oman alan tai lajin suorituksessa. Mitä vaaditaan, jotta suoritus voi onnistua optimaalisesti?

 1.    Fyysisen ja psyykkisen kunnon merkitys
 2.    Suorituksen kesto
 3.    Suoritustoistot
 4.    Suoritus-palautumis -aika
 5.    Suoritushetken rajautuneisuus
 6.    Kanssaosallistujien suorituksiin mukautuminen
 7.    Suorituksen asteittaisen parantamisen vaatimus
 8.    Keskittymisen taso
 9.    Ulkoisten tekijöiden merkitys
 10. Suorituksen arvostelu
 11. Fyysisen riskin todennäköisyys

Lähde: Liukkonen, J. (2016). Psyykkiset tekijät urheilussa ja niiden analysointi, s. 214-215. Teoksessa: Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. Lahti: VK-Kustannus Oy.


Esimerkki psyykkisten vaatimusten analyysistä:

Laji: Uimahypyt

Analysoitava tekijä: Suoritustoistot

Analyysi: Suoritustoistoja (yhden suoritustoiston eli hypyn kesto on muutamia sekunteja + noin minuutin valmistautuminen) on yhdenlaisessa kilpailussa yhteensä 10, ja ne tapahtuvat noin 15 minuutin välein. Olennaista on kyky täydelliseen keskittymiseen juuri suoritushetkellä, ja kyky tilanteen nopeaan nollaamiseen suoritustoistojen välillä.


Kaikissa suorituksissa tärkeät psyykkiset tekijät:

Esimerkiksi seuraavat psykologiset ominaisuudet ja taidot voidaan asettaa kehittymistavoitteiksi. Mitä ominaisuuksia ja taitoja valitsisit kehittäessäsi psyykkistä suorituskykyä omalla alallasi tai lajissasi?

 • itseluottamus
 • keskittymiskyky
 • pitkäjänteisyys
 • vastuullisuus
 • periksiantamattomuus
 • stressin ja pettymysten sietokyky
 • luovuus
 • rentoutumis- ja rauhoittumiskyky
 • rohkeus ja kyky ylittää itsensä painetilanteissa.

Lähde: Liukkonen, J. (2016). Psyykkiset tekijät urheilussa ja niiden analysointi, s. 214-215. Teoksessa: Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K. Huippu-urheiluvalmennus. Teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. Lahti: VK-Kustannus Oy.


Tässä osiossa tarkasteltiin alan tai lajin psyykkisiä vaatimuksia yleisellä tasolla.

Tutustu seuraavassa harjoitteessa suorituksen profiloinnin menetelmään, jonka avulla voidaan analysoida ja asettaa yksilöllisiä kehittymistavoitteita.