BusinessFocus

Suorituskyvyn johtamisella tarkoitamme sellaista johtamisen tapaa, jossa korostuu inhimillisyys, tunneäly ja ihmisyyden ymmärrys. Suorituskyvyn johtaminen ei ole taikatemppuja, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka näkyy jokapäiväisessä arjessa. Suorituskyvyn johtaminen paitsi ennaltaehkäisee vakavampia ongelmia ja säästää kuluja, tuottaa yritykselle lisäarvoa itsestään huolehtivien ja yhä suorituskykyisempien työntekijöiden ja tiimien myötä.

Suorituskyvyn johtaminen – koulutuspalvelut yrityksille

Copella on yli vuosikymmenen kokemus kouluttamisesta suorituskyvyn kehittämisen kentällä. Pitkän kokemuksemme myötä tyylimme kouluttaa on muotoutunut hyvin vuorovaikutteiseksi, osallistavaksi ja käytännönläheiseksi. Menetelmät ja työkalut, joita käytämme nojaavat tutkittuun tietoon ja teorioihin. Siispä vastaamme kysymysten ”mitä” ja ”miksi” lisäksi myös kysymykseen ”miten”.

Suorituskykyä johtava esihenkilö tai tiiminvetäjä ymmärtää ihmismielen psykologisia lainalaisuuksia. Esimerkiksi autonomian tunteen vaikutusta yksilön motivoitumiseen, työhön sitoutumiseen, työn tekemisen laatuun ja siten yrityksen menestymiseen. Yhtä lailla suorituskykyä johtava on tunneälykäs ja uskaltaa ottaa ajatusten lisäksi myös tunteet puheeksi. Kun tunteet tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi, itsetuntemus ja turvallisuuden tunne vahvistuvat. Riittävä turvallisuuden tunne on edellytys sille, että keskittyminen työn tuottavuuden kannalta olennaisiin asioihin mahdollistuu.

Koulutustemme myötä yksilöiden itsetuntemus lisääntyy, tunneäly paranee ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Näin on mahdollista pitää omasta hyvinvoinnista yhä parempaa huolta ja saada itsestään yhä enemmän irti – ja onnistua myös paineen alla. Koulutus on ryhmämuotoista, mutta työskentelyssä painottuu yksilöllisyys. Yksilöiden itsetuntemuksen kehittämisen kautta myös tiimi kehittyy.

Teemakoulutukset eli moduulit

Tarjoamme yrityksille moduuleiksi koottuja teemakoulutuksia. Moduulit on mahdollista hankkia yksittäin tai kaikki teemat kattavana koulutusohjelmana. Yksi moduuli kestää yhden työpäivän klo 9-16, sisältäen tunnin pituisen lounastauon. Yritys voi myös tilata kaksi tuntia kestävän asiantuntijaluennon, joka toimii johdantona teemakoulutuksiimme. Luennolla käydään läpi mitä suorituskyvyn psykologia ja johtaminen tarkoittavat sekä kerrotaan pääpiirteittäin eri moduuleissa käsiteltävistä aiheista.

Laadukas motivaatio ja selkeät tavoitteet edistävät sitoutumista ja tuottavuutta

Motivaatio on ihmisen toiminnan moottori. Motivaatiota voi olla paljon tai vähän, ja se voi olla huono- tai hyvälaatuista. Hyvälaatuinen motivaatio edistää työhyvinvointia ja vahvistaa sitoutumista sekä tavoitteiden saavuttamista. Työyhteisön ilmapiirillä ja johtamisella on merkittävä, jopa ratkaiseva vaikutus yksilön laadukkaaseen motivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

Motivaatio ja tavoitteet-moduuli lisää ymmärrystä siitä, minkälainen ilmapiiri, vuorovaikutus ja palautteen antaminen edistävät oma-aloitteisuutta, sinnikkyyttä sekä kykyä työskennellä ja suoriutua myös paineen alla. Koulutus tarjoaa monia heti käytäntöön vietäviä työkaluja, joista keskiössä on tavoitteenasettelu. Tavoitteiden hyöty suorituskyvylle on kiistaton, mutta vain kun niitä osataan asettaa taitavasti. Moduulissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Autonomia, yhteenkuuluvuus ja kyvykkyys – miten tukea psykologisten perustarpeiden täyttymistä ja siten laadukasta motivaatiota ja hyvinvointia?
 • Palautteen merkitys motivoitumiselle – miten motivoida ilman pakottamista, uhkailua, kiristystä tai lahjontaa?
 • Motivaatiota vahvistavat tulkinnat – miten epäonnistumisia ja onnistumisia tulisi lähestyä, jotta motivaatio pysyy yllä ja vahvistuu?
 • Kasvun asenne – miten kannustaa jatkuvaan kehittymiseen ja oppimiseen?
 • Taitavan tavoitteenasettelun ohjenuorat – miten unelmista ja visioista tehdään totta asettamalla lyhyentähtäimen suoritus- ja prosessitavoitteita?

Tunnetaidot ja tunneälykkyys ovat taitavan johtamisen ydintä

Jotta voi ymmärtää muita, on ymmärrettävä ensin itseään. Tunteet kertovat meille tarpeistamme ja arvoistamme. Johtaminen on ihmissuhdetyötä, jonka ytimessä ovat hyvä itsetuntemus ja tunneäly. Kun johtaja osaa tunnistaa omia tunteitaan ja ilmaista niitä rakentavasti, psykologinen turvallisuus ja me-henki työyhteisössä vahvistuu. Tällöin työntekijät uskaltavat ja haluavat antaa tiimin käyttöön koko potentiaalinsa.

Tunnetaidot-moduuli auttaa ymmärtämään mitä tunteet ovat, mitä ne kertovat ja miksi niiden kuunteleminen on tärkeää. Lisäksi paneudutaan ihmistenväliseen tunnesäätelyyn. Tunteet vaikuttavat olennaisesti motivaatioon ja sitä kautta työn tekemisen laatuun ja lopulta tavoitteiden saavuttamiseen. Käytännön harjoitteet ohjaavat itsetuntemuksen ja tunnetaitavan johtamisen äärelle. Moduulissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Tunnereaktion osat – miten tunteet tuntuvat kehossa, vaikuttavat tiedonkäsittelyyn ja näyttäytyvät toiminnan tasolla?
 • Tunnetaidot – miten harjoitella tunteiden hyväksymistä, tunnistamista, ymmärtämistä ja säätelyä?
 • Tunteisiin vaikuttaminen – miten tunteita voidaan säädellä tunnereaktion eri vaiheissa?
 • Tunteet ja suorituskyky – miten tunteet valjastetaan hyötykäyttöön?
 • Tunteet työyhteisössä – miten tiimiä vahvistetaan avoimuutta lisäämällä ja tunnetaitoja kehittämällä?

Itseensä luottava yksilö tai tiimi sietää hyvin myös painetta

Itseluottamus on kokemus, johon voimme tietoisesti vaikuttaa. Terve ihminen on välillä myös epävarma, mutta osaa palauttaa itseluottamuksen riittävälle tasolle tilanteen sitä vaatiessa. Hyvä itseluottamus auttaa onnistumaan ja menestymään. Itseensä luottava johtaja ja tiimi uskaltaa tehdä rohkeita valintoja, sitoutuu työhönsä, suoriutuu hyvin myös paineen alla ja palautuu nopeasti vastoinkäymisistä.

Itseluottamus ja paineenhallinta-moduulissa paneudutaan siihen, minkälaiset tekijät vaikuttavat itseluottamukseen. Näitä ovat muun muassa itsepuhe, uskomukset sekä kehon asennot ja eleet. Käytännön harjoitteet auttavat tunnistamaan omia vahvuuksia ja onnistumisia, ja palauttamaan niitä mieleen tarpeen vaatiessa. Lisäksi koulutuksen keskeisiä teemoja ovat epäonnistumisen käsittely ja paineen alaiseen suoriutumiseen valmistautuminen sekä harjoittelu. Moduulissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Liiallinen ja liian vähäinen itseluottamus – miten tunnistaa oma optimaalinen itseluottamus?
 • Auttava itsepuhe – miten itsepuheella voidaan vaikuttaa itseluottamukseen ja muihin tunteisiin?
 • Epäonnistumiset ja niiden rakentava käsittely – miten pettymyksiä ja vastoinkäymisiä voi oppia ja opettaa sietämään?
 • Paineenhallinnan harjoittelu – miten luoda paineenalaisia tilanteita ja kehittää keinoja suoriutua niissä hyvin?
 • Valmistautumisrutiinien ja analysoinnin merkitys – miten luoda itselle toimivia tapoja valmistautua haastaviin tilanteisiin ja oppia niistä?

Sopiva vireys auttaa keskittymään olennaisiin asioihin

Huomion ylläpitäminen halutussa kohteessa on haastavaa, mutta onnistumisen kannalta keskeistä. Keskittymistä voidaan ja on olennaista harjoitella. Taitava johtaja osaa tunnistaa, mikä on tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeää ja jättää huomiotta häiriötekijät. Oikeanlainen vireystila ja keskittymisen onnistuminen kulkevat käsi kädessä. Sekä yli- että alivireys häiritsevät keskittymistä ja siten työsuoriutumista.

Keskittyminen ja vireystila-moduulissa kehitetään strategioita olennaisten asioiden tunnistamiseen sekä huomion suuntaamiseen ja ylläpitämiseen. Tunnistamalla sisäisiä ja ulkoisia häiriötekijöitä voidaan luoda hyvät edellytykset keskittymiselle ja siten laadukkaalle työsuoriutumiselle. Koulutus tarjoaa monenlaisia käytännön keinoja myös vireystilan säätelyyn ja optimointiin. Moduulissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Keskittymisen osatekijät ja ulottuvuudet – miten tunnistaa oikea keskittymisen tapa ja oma keskittymistyyli?
 • Avainsanat hyötykäyttöön – miten ohjata ajattelua ja huomiota kohti tehtävän kannalta olennaisia asioita?
 • Keskittymisen häiriötekijät – miten tunnistaa ja ennaltaehkäistä keskittymisen herpaantumista?
 • Sopivan vireyden tunnistaminen – miten vireystilaa voi arvioida?
 • Vireystilaan vaikuttaminen – miten vireystilaa voi laskea ja nostaa ja siten ehkäistä muun muassa ylikuormittumista ja pitkittyvää stressiä?

Kokemuksia

Koulutuspäivät tarjosivat mahdollisuuden pysähtyä itsensä ääreen. Koulutus oli erilainen ja uusi verrattuna muihin työhyvinvointikoulutuksiin – se tarjosi näkökulmia hyvinvoinnista huolehtimisen lisäksi suorituksen parantamiseen ja tehokkaaseen työskentelyyn. Ryhmässä oli turvallinen ilmapiiri, jossa pystyi tekemään henkilökohtaista pohdintaa ja myös jakamaan ajatuksia toisten kanssa. Toisaalta jakamiseen ei painostettu ja jokainen sai määritellä omat rajat. Ryhmä tarjoaa vertaistukea. Teemat ja aiheet ovat henkilökohtaisia ja koulutuksessa on mahdollista tehdä itsenäisesti paljon syvääkin pohdintaa omasta persoonasta, tunteista, ajatuksista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen, toimintaan ja suoritukseen niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. Ryhmämuotoinen työskentely tekee toiminnasta kustannustehokasta.

Emilia Ottela, liiketoimintajohtaja, suomalainen kasvuyritys

Koulutusten toteutus

Koulutukset voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Copen tiloissa Länsi-Pakilassa. Mahdollisuus myös etäyhteyksin toteutettaviin koulutuksiin.

Ota yhteyttä niin pohditaan, miten palvelumme ja osaamisemme voisivat vastata parhaiten yrityksenne tarpeisiin! Siirry yhteystiedot-sivulle.

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Käy kuuntelemassa Blogi-sivulla, kun Copen asiantuntijat vierailivat Trainer’s Housen toimitusjohtaja Arto Heimosen talk show:ssa sekä yritysvalmentaja Marjo Huhtalan podcastissa kertomassa suorituskyvyn johtamisesta.