Vastaanottopalvelut

Psyykkisen valmentajan vastaanotto

Psyykkisen valmentajan vastaanotolla voit harjoittaa urheilussa, taiteessa, työelämässä tai muussa tavoitteellisessa prosessissa tarvittavia psyykkisiä ominaisuuksiasi ja taitojasi. Näitä ovat muun muassa kyky sietää painetta ja pettymyksiä, keskittyminen olennaisiin asioihin, tunnetaidot, virheiden nollaaminen, hyvä valmistautuminen ja virittäytyminen, sinnikkyys pysytellä tehtävien äärellä sekä itseluottamus. Tekniikoita, joita kehitetään ovat muun muassa tavoitteiden asettaminen, mielikuvien hyödyntäminen ja itsepuhe.

Psyykkisen valmentajan tehtävänä on auttaa sinua ymmärtämään itseäsi yhä paremmin ja siten kehittämään ja hyödyntämään psyykkisiä taitojasi. Tämä tapahtuu vastaanotolla keskustelujen, kysymysten sekä taitavan kuuntelemisen keinoin. Lisäksi psyykkinen valmentaja antaa käyttöösi erilaisia harjoitteita, joiden avulla itsetuntemuksesi lisääntyy myös tapaamisten välillä. Työskentelyn avulla opit huolehtimaan itsestäsi yhä paremmin sekä suoriutumaan omalla korkealla tasollasi myös paineen alla.

Psyykkinen valmennus on luottamuksellista ja lähtökohtina ovat aina asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen, yhdessä tehty ja asiakkaan tarpeista kumpuava tavoitteenasettelu sekä työskentelyn suunnitelmallisuus ja arviointi.

Urheilijoiden käytössä on myös urheilun urasiirtymiin, uran päättymiseen sekä epäeettiseen kohteluun erikoistuneen elämäntapa-asiantuntijamme palvelut, joihin pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin vastaanotto

Kaikki Copen psykologit ovat Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä luvanvaraisia ammattilaisia, ja heillä on vaitiolovelvollisuus ensitapaamisesta lähtien.

Suorituskyvyn kehittämiseen erikoistuneen psykologin vastaanotolla on mahdollisuus elämäntilanteesi, ajatustesi, tunteidesi ja käyttäytymisesi tarkasteluun ja tutkiskeluun. Paremman itseymmärryksen sekä toimivien ajatus- ja toimintamallien myötä elämänhallinta ja kokonaisvaltainen hyvinvointi kohentuvat, ja sitä kautta myös suorituskyky kehittyy.

Psykologin vastaanotto sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut kehittämään omaa psyykkistä taitavuuttaan ja hyvinvointiaan. Yhtä lailla olet tervetullut vastaanotolle, mikäli sinulla on huolia tai haasteita esimerkiksi jaksamiseesi, suoriutumiseesi tai ihmissuhteisiisi liittyen. Psykologin tarjoaman keskustelutuen avulla on mahdollista saada helpotusta erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten häiriintyneeseen syömiseen, uniongelmiin, masentuneisuuteen tai ahdistuneisuuteen. Erilaisten pelkotilojen hoitaminen ja ratkominen on Copen erityisosaamista ja tiimissämme on osaamista mm. EMDR-traumaterapian hyödyntämisestä osana työskentelyprosessia.

Psykoterapia

Copelta löydät tarvitessasi myös kuntoutus- ja urheilijan psykoterapiapalvelut.

Asiantuntijoistamme Paula Arajärvi tarjoaa sekä lyhytterapiaa että Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa yli 15-vuotiaille ja aikuisille asiakkaille, ja hänellä on vankka kokemus terapiatyöskentelystä.

Lyhytpsykoterapia sekä Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia ovat psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa.

Psykoterapian avulla voidaan pääosin keskustelun ja myös arjessa harjoittelun keinoin hoitaa psyykkistä huonovointisuutta ja erilaisten elämän ongelmakohtien aiheuttamia haastavia jaksoja sekä tukea psyykkistä kasvua ja lisätä henkilön valmiuksia ratkoa itse ongelmiaan. Vastaanotolla voit keskustella mielessäsi liikkuvista asioista täydellisen luottamuksen vallitessa, kehittää itsetuntemustasi ja hyvinvointiasi tai vaikkapa lisätä elämänhallintaasi tai työhyvinvointiasi. Olet tervetullut myös, jos sinulla on huolia, vaikeuksia ja muita hankaliksi kokemiasi oireita omassa arjessasi tai jossain elämäntilanteessa, joista haluat keskustella ja joita voimme ratkoa yhdessä. Tavallisia psykoterapeutin kanssa pohdiskeltavia huolia ovat esimerkiksi ahdistuneisuus tai masentuneisuus, kriisitilanteet ja traumat, vaikeudet ihmissuhteissa, syömisongelmat, uupumus ja stressi, nukkumiseen tai palautumiseen liittyvät ongelmat jne.

Tavoitteelliset psykoterapiakäynnit voivat olla olennainen, myös urheilijan uralla tarvittava asiantuntijapalvelu, jos urheilija kohtaa häntä voimakkaasti haastavia tai pysäyttäviä tapahtumia. Hyvinvoinnin lisääntyessä myös urheilun harjoittelu ja kilpaileminen helpottuvat ja kehittyvät ja yleinen elämän ja urheilemisen nautinnollisuus lisääntyy.

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tukea ammatillisen osaamisen kehittymistä. Työnohjaus voi liittyä asiakkaan omaan elämäntilanteeseen, työssä jaksamiseen, työn merkityksiin, haasteisiin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Työnohjauksen myötä voit kehittyä itsesäätelyn taidoissasi, oppia rajaamaan paremmin omaa työtäsi, selkeyttää omia arvojasi ja löytää yhä enemmän nautintoa työnteosta.

Yhtä lailla työnohjauksessa voidaan paneutua ajankohtaisiin, työssä kohdattuihin vuorovaikutus- tai asiakastilanteisiin sekä niistä heränneisiin kysymyksiin. Opettavissa, johtavissa tai valmentavissa rooleissa toimivat voivat hyödyntää työnohjausta myös psyykkisen valmennuksen ohjelmointiin ja suunnitteluun alaistensa, oppilaidensa tai valmennettaviensa kanssa. Työnohjauksen myötä taitavuus ja rohkeus toteuttaa psyykkistä harjoittelua lisääntyy ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Olennaisia vuorovaikutustaitoja ovat esimerkiksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuunteleminen, omien tarpeiden ilmaiseminen sekä haastavissa tilanteissa toimiminen.

Työnohjaus voidaan toteuttaa myös pari- tai ryhmämuotoisesti.

Haluaisitko kysyä palveluistamme jotain? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!