Kirjan verkkomateriaalit

Suorituksen profilointi

Suoritusprofiilin avulla analysoidaan yksilön psyykkisen suorituskyvyn kehittymistavoitteita.

Suoritusprofiili -menetelmän esittivät alun perin tutkijat Butler ja Hardy vuonna 1992.

Tutkijat Weston ym. (2012) ovat esittäneet mittavan yhteenvedon suoritusprofiiliin kohdistuvista tutkimuksista ja profiilin käytön hyödyistä. Profilointia kohtaan löytyy kritiikkiäkin, mutta se myös osoittautui edelleen kelvoksi menetelmäksi, jonka avulla voidaan määritellä psyykkisen suorituskyvyn vahvuuksia ja kehittymistarpeita.

Profiloinnin myötä saavutettavia hyötyjä ovat muun muassa itsetuntemuksen lisääntyminen, sisäisen motivaation ja tehtäväsuuntautuneisuuden vahvistuminen, tehokas tavoitteenasettelu, ominaisuuksien arvioinnin toteutuminen ja kehittymisen osoittaminen sekä itse suorituksen jatkuva arviointi.

Profiilin on myös havaittu olevan hyvä työkalu ryhmien koheesion eli kiinteyden kehittämiseksi, sillä profilointi edistää ryhmien jäsenten selkeitä rooleja sekä aktiivista vuorovaikutusta ja keskustelua ryhmän sisällä.

Lähteet:

Butler, R.J., & Hardy, L. (1992). The performance profile: Theory and application. The Sport Psychologist, 6, 253-264.

Butler, R.J., Smith, M., & Irwin, I. (1993). The performance profile in practice. Journal of Applied Sport Psychology, 5, 48-63.

Weston, N., Greenlees, I. & Thelwell, R. (2012). International Review of Sport and Exercise Psychology, 1-21, iFirst article.

Suoritusohjeet

  • Profiloinnin avulla suorituskykyään kehittävä yksilö tuottaa itse henkilökohtaisen psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen analyysin.
  • Tarkoituksena on tunnistaa kehittymiseen vaikuttavia oleellisia psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja sekä maksimoida suorittajan motivaatiota psyykkisten tekijöiden harjoittelemiseksi.
  • Yksilö määrittelee ensin ne psyykkiset tekijät, joiden hän itse arvelee olevan omalla suoritusalallaan kaikkein olennaisimpia.
  • Tämän jälkeen profiilin laatija arvioi oman osaamisensa ja kyvykkyytensä kussakin ominaisuudessa tai taidossa asteikolla 1-10  (arvosana 10 tarkoittaa hyvää ja riittävää osaamista ja arvosana 1 hyvin huonoa osaamisen kokemusta).
  • Näin profiilista saadaan näkyviin suorittajan vahvuudet ja kehittämisen kohteet hänen itsensä arvioimina.

Esimerkki suoritusprofiloinnista

Olennaisiksi, alan ja yksilön kannalta tärkeiksi ominaisuuksiksi on valittu itseluottamus, virheen sieto, pitkäjännitteisyys, huolellisuus ja mielikuvien tuottamisen kyky.

Yksilö on arvioinut huolellisuutensa ja mielikuvien tuottamisen kykynsä olevan korkeaa tasoa (9), ja erityiset kehittämisen kohteet näyttäisivät olevan itseluottamus ja virheen sietämisen kyky (4 ja 5).

Tämän yksilön kohdalla kannattaa siis erityisesti lähteä vahvistamaan itseluottamusta sekä virheen sietämisen kykyä. Kuitenkin lisäksi on tärkeää muistaa jo vahvojen ominaisuuksien ja taitojen edelleen vahvistaminen. Tässä esimerkissä huolellisuudesta kiittäminen ja mielikuvaharjoittelun käyttäminen voisivat jatkossa vahvistaa henkilön itseluottamuksen kokemusta.

Mielikuvaharjoittelun avulla voidaan lähteä harjoittelemaan tunnekokemuksia, joita yksilö haluaa oppia kokemaan virheiden tapahtuessa nykyisten hankalien tunteiden sijaan. Kun yksilön tunteiden säätely näin vähitellen kehittyy, vahvistuvat todennäköisesti myös itseluottamuksen kokemukset.