Kirjan verkkomateriaalit

Epämuodolliset roolit (Cope ym., 2011)

Tutustutaan tutkimustuloksiin urheilujoukkueiden epämuodollisista rooleista

Tavoitteet

  • Tavoitteena on pohtia omassa tai valmentamassaan joukkueessa tai ryhmässä esiintyviä epämuodollisia rooleja.
  • Tavoitteena on oivaltaa, että ryhmässä muodostuu luonnostaan sekä ryhmän toimintaa hyödyttäviä että haittaavia rooleja, ja niiden tunnistaminen voi olla tärkeää.


Epämuodolliset roolit kehittyvät luonnollisesti ryhmän jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena. Ne  muodostuvat ilman, että niitä tietoisesti tai tarkoituksellisesti annetaan tai osoitetaan ryhmän jäsenille.

Epämuodolliset roolit täydentävät muodollista roolitusta ja mahdollistavat asioiden tarkastelua monista näkökulmista. Parhaimmillaan ne edistävät ryhmän tuottavuutta ja sisäistä harmoniaa. Epämuodolliset roolit voivat kuitenkin myös haitata ryhmän toimintaa.

Lähde:

Cope, C. J., Eys, M. A., Beauchamp, M. R., Schinke, R. J.  & Bosselut, G. (2011). Informal roles on sport teams. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9, 1, 19-30.

Suoritusohjeet

  • Tutustu ensin Copen ym. jaotteluun ryhmän epämuodollisista rooleista.
  • Pohdi kysymysten avulla kyseisten roolien esiintymistä ja hyödyllisyyttä omassa tai valmentamassasi joukkueessa tai ryhmässä.
  • Tutustu sitten Copen ym. tutkimuksen toisen vaiheen tuloksiin ja tutkijoiden ehdotuksiin käytännön toimijoille.

Ryhmän epämuodolliset roolit (Cope ym., 2011: 1. vaihe)

Tutkijat analysoivat ensimmäisessä vaiheessa 448 Sports Illustrated-lehden julkaisemaa, joukkueurheilua käsittelevää artikkelia. Lisäksi tutkijat haastattelivat ryhmädynamiikkaan erikoistunutta urheilupsykologian asiantuntijaa sekä joukkueurheilijaa. Näiden selvitysten pohjalta tutkijat laativat 12 epämuodollisen roolin listan. Lista löytyy alta vapaasti suomennettuna:

RooliRoolin kuvaus
Koomikko (engl. Comedian)Urheilija, joka viihdyttää muita luomalla hauskoja tilanteita, tuomalla huumoria keskusteluun ja vitsailemalla.
Innostaja (engl. Spark plug)Saa muut syttymään, on inspiroiva, ja innostaa ryhmää etenemään kohti tavoitteitaan.
Energiasyöppö (engl. Cancer)Urheilija, joka ilmaisee negatiivisia tunteitaan niin, että ne leviävät haitallisesti koko ryhmään.
Häiriköijä (engl. Distracter)Urheilija, joka vie muiden huomiota pois olennaisesta ja häiritsee näin ryhmän jäsenten keskittymistä.
Toteuttaja (engl. Enforcer)Urheilija, joka on fyysisesti uhkaava ja tarkoituksellisesti hyökkäävä ja jonka odotetaan vastaavan samalla mitalla, jos vastustaja käyttää kovia otteita.
Mentori (engl. Mentor)Urheilija, joka on luotettu neuvonantaja tai toimii herkästi toisia urheilijoita opettaen ja ohjaten.
Epämuodollinen johtaja – sanaton (engl. Informal leader – non verbal)Urheilija, joka johtaa ryhmää omalla esimerkillään, tekee kovasti töitä ja sitoutuu.
Epämuodollinen johtaja – sanallinen (engl. Informal leader – verbal)Urheilija, joka johtaa ryhmää sanallisilla ohjeillaan ja komennoillaan.
Joukkuepelaaja (engl. Team player)Urheilija, joka panostaa erityisen paljon ja on halukas uhraamaan omat intressinsä joukkueen vuoksi.
Tähtipelaaja (engl. Star player)Urheilija, joka erottuu ja on ihailtu persoonansa, taitojensa tai urheilijamaisuutensa vuoksi.
Sairastelija (engl. Malingerer)Urheilija, joka huomiota tai sympatiaa saadakseen tarkoituksellisesti pitkittää esimerkiksi loukkaantumisen aiheuttamia psyykkisiä tai fyysisiä oireitaan.
Koolle kutsuja (engl. Social convener)Urheilija, joka kutsuu ryhmän koolle ja organisoi sosiaalisia tapahtumia.

Tunnistatko omassa tai valmentamassasi urheilujoukkueessa (tai muun alan ryhmässä) tällaisia rooleja? Jos tunnistat, niin kuinka monella joukkueen tai ryhmän jäsenellä on kyseinen rooli? Kuinka haitallinen tai hyödyllinen koet tämän roolin olevan joukkueesi tai ryhmäsi toiminnalle? Voit arvioida tätä Copen ja kollegoidensa käyttämällä asteikolla: -4 (= erittäin haitallinen) – 4 (= erittäin hyödyllinen).

Arvioituasi roolien esiintymistä ja hyödyllisyyttä, voit lukea alta, minkälaisia tuloksia Cope ym. saivat tutkimuksensa seuraavassa vaiheessa.


Ryhmän epämuodolliset roolit (Cope ym., 2011: 2. vaihe)

Tutkimuksensa toisessa vaiheessa Cope kollegoineen haastatteli 101 joukkueurheilijaa koskien sitä, kuinka yleisiä nämä tunnistetut epämuodolliset roolit joukkueissa ovat ja kuinka hyödyllisiä tai haitallisia ne ovat joukkueelle ja sen toiminnalle.

Tulokset osoittivat, että esimerkiksi koomikon rooli tunnistettiin 7,5%:ssa baseball-joukkueista ja 29,2%:ssa koripallojoukkueista. Tiimipelaaja puolestaan tunnistettiin 15%:ssa baseball-joukkueista ja 33,9%:ssa jalkapallojoukkueista.

Kaikkein hyödyllisimmäksi ryhmän toiminnan kannalta arvioitiin mentorin rooli ja haitallisimmaksi energiasyöpön rooli. Muita negatiivisesti ryhmään vaikuttavia rooleja olivat häiriköijä ja sairastelija. Muiden yhdeksän roolin koettiin vaikuttavan myönteisesti ryhmään ja sen toimintaan.

Tutkijat tuovat esiin, että mentorin, epämuodollisen sanattoman ja sanallisen johtajan sekä koolle kutsujan roolin omaavilla vaikuttaisi olevan johtajuuteen liittyviä ominaisuuksia. Nämä epämuodolliset johtajaroolit arvioitiin kaikki hyödyllisiksi ryhmän toiminnalle. Tutkijat ehdottavatkin, että joukkueissa voisi olla hyödyllistä tunnistaa yksilöitä, jotka luonnostaan ottavat tällaisia vertaisjohtajan (engl. peer leader) rooleja ryhmässä. Näistä epämuodollisista rooleista voisi olla viisasta tehdä ”virallisia”, ja saada siten roolit joukkueen hyötykäyttöön.

Tutkijat muistuttavat, että tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja siten tulokset ovat vasta alustavia ja vaativat tarkennusta.